ابر باشگاه مشتریان DAS

باشگاه مشتریان يا همان DAS در اثر گردآوردن مشتریان یک مجموعه کنار هم و ثبت اطلاعات آن‌ها به وجود می‌آید.
اطلاعات مجموعه از بانك اطلاعاتي ثبت شده است كه مي توان يك برنامه ريزي مدرن را انجام داد كه براي رفع نيازهاي مشتريان بستري را فراهم كرده است كه در اين راستا توجه ويژه به مديريت صحيح ارتباط با مشتريان را رقم زدهاست.DAS ابزار كاملا نويني مي باشد كه بيشتر در شركت هاي تجاري استفاده شده است.
اين ابر باشگاه توانسته با انگيزه ويژه اي براي پيوستن بيشتر مشتري ها شود.
همانند تعریف باشگاه که در مفهوم کلی به معنای گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم است باشگاه مشتریان نیز به معنای گردآمدن مشتریان یک مجموعه/برند هاي تجاري در كنار هم گفته مي شود.
البته قابل ذكر است كه اين باشگاه عملكرد كاملا متفاوتي با باشگاه ها به مفهوم عام دارد.